Rada Miejska zdecyduje ws. inwestycji w Lasówce

W piątek 25 lutego br. odbędzie się LIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Jednym z punktów obrad jest podjęcie (lub odrzucenie) uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasówka, gmina Bystrzyca Kłodzka.
Konkretniej chodzi o działkę nr 40 o powierzchni 2,31 ha zlokalizowaną koło kościoła w Lasówce oraz zmianę jej przeznaczenia z usługowej (w domyśle hotel) na mieszkaniową (osiedle domków, 80 jednostek mieszkaniowych).

Stan obecny

Dla obszaru obejmującego wspomnianą działkę jest uchwalony w 2001 roku miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego (link do planu).

I teraz kilka cytatów z tego dokumentu:

 • Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi zabudowa letniskowa oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Zabudowie towarzyszy zieleń.
 • Zespół usługowy o charakterze centrotwórczym – usługi turystyki, sportu, rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem U [chodzi o działkę nr 40]
 • Ustala się następujące maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy działek:
  • 1) dla terenów, oznaczonych symbolami U, UT,US i UT,M,W – 0.75
 • Ustala się minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu działki na:
  • 1) dla terenów, oznaczonych symbolami U, UT,US, UT,M,W, US i RL-M – 0.35,
 • Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych i usługowych na:
  • a) trzy kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu na 10 m – dla terenu oznaczonego symbolem U.
 • Teren objęty planem położony jest w obrębie strefy “K” ochrony krajobrazu kulturowego. Nowa zabudowa w obrębie tej strefy winna mieć charakter regionalny bądź we współczesny sposób wpisywać się w istniejący krajobraz
 • Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U
  • 1) Planuje się wykorzystanie terenu jako ośrodka usługowego o charakterze centrotwórczym, z urozmaiconym programem usług nastawionych na obsługę ruchu turystycznego.
  • 2) Planuje się lokalizację usług takich jak hotel bądź dom wycieczkowy, gastronomia, sport, rekreacja.
  • 3) Planuje się wykorzystanie istniejącego obiektu usługowego, dopuszcza budowę innych obiektów usługowych.
  • 4) Planuje się budowę i remont urządzeń terenowych, takich jak basen, boiska, teren do gry w minigolfa itp.
  • 5) Nakazuje się prowadzenie obsługi komunikacyjnej terenu z drogi oznaczonej symbolem KL1/2.

Wnioskowane zmiany

W styczniu do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek Ostoya Capital S.A. o zmianę obowiązującego MPZP dla Lasówki. Opieram się na tym, co usłyszałem na posiedzeniu KRiZG 21 lutego, ponieważ dokładnej treści wniosku nie mam przed sobą. Przepraszam brak konkretów, ale tych też było bardzo mało.

Plany inwestora obejmują:

 • Budowę osiedla domów wakacyjnych – i tutaj zabrakło precyzji, bo ws. ilości padło określenie 80 jednostek mieszkaniowych oraz to, że będą w 2 rzędach.
 • Maksymalna wysokość zabudowy to 2 kondygnacje (czyli mniej niż w planie)
 • Tereny rekreacyjne dostępne też dla obecnych mieszkańców
 • Minimalna powierzchnia działki to 600 m kw.

Co będzie dalej?

Wniosek o zmianę MPZP był opiniowany przez KRiZG, ale komisja nie wydała opinii (większość radnych wstrzymała się od głosu, 1 głos był za, 1 przeciw).

Kolejnym etapem jest odpowiednia uchwała Rady Miejskiej, która zbiera się m.in. w tej sprawie 25 lutego br. Jeśli radni odrzucą wniosek, to sprawa kończy bieg, w przeciwnym wypadku gmina przystępuje do sporządzenia nowego MPZP.

Przez 21 dni od ogłoszenia o sporządzeniu MPZP można zgłaszać do niego wnioski, które warto sensownie argumentować.

Po tym czasie tworzony jest wstępny projekt planu i jest on opiniowany przez szereg instytucji. W tym przypadku najważniejszą jest RDOŚ.

Po zebraniu opinii wszystkich wymaganych instytucji projekt planu jest dostępny do wglądu przez 21 dni. Następnie musi odbyć się dyskusja publiczna i kolejny raz można składać uwagi.

Po rozpatrzeniu uwag projekt planu znów trafia do Rady Miejskiej i jeśli ta go uchwali to plan trafia do wojewody, który sprawdza go pod kątem zgodności z przepisami prawa. Jeśli nie ma prawnych wątpliwości, to nowy MPZP jest publikowany w dzienniku urzędowym województwa.

Starałem się uprościć opis tego procesu na podstawie tego artykułu.

Co można zrobić?

Jeśli plan budowy kilkudziesięciu takich samych budynków obok siebie (w obszarze, którego jedynym bogactwem jest krajobraz) wydaje się wam dobrym pomysłem, to nic nie musicie robić.

Jeśli jednak z jakiegoś dziwnego powodu, ten pomysł budzi wasze wątpliwości, to możecie:

 • Wziąć udział w sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy w piątek 25 lutego (początek o godz. 9), można również online pod adresem https://bystrzycaklodzka.esesja.pl/
 • Skontaktować się z dowolnym radnym przez Biuro Rady Miejskiej, tel. +4874 8117 681
 • Napisać do urzędu wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie (na email umig@bystrzycaklodzka.pl)
 • Napisać do urzędu pismo z wątpliwościami na temat zmian MPZP (na email umig@bystrzycaklodzka.pl)
 • Śledzić każdy krok uchwalania MPZP i zgłaszać uwagi (przez o obserwowanie BIP-u)

Aktualizacja 25.02.2022

Na sesji Rady Miejskiej inwestor wycofał wniosek o zmianę w MPZP w Lasówce i zadeklarował, że będzie realizował inwestycję zgodnie z obowiązującym planem. Nagranie sesji można zobaczyć tutaj (wypowiedź jest w pierwszych 3 minutach nagrania).