Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Do 1 lipca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jeśli budynek którego jesteśmy właścicielem posiada jakiekolwiek źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:

 • przez Internet – https://ceeb.gov.pl/ (potwierdzenie profilem zaufanym)
 • osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

Więcej informacji, m.in. druki do pobrania znajdziecie tutaj.

XLIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 listopada 2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00. odbędzie się XLIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  5/ opłaty targowej na 2022 r.;
  6/ opłaty miejscowej w roku 2022;
  7/ opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;
  8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  9/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10/ zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  11/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  12/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;
  13/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok szkolny 2020/2021.
 8. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Zebranie wiejskie 24 września

Zapraszam wszystkich mieszkańców Mostowic i Piaskowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 24 września (piątek) o godz. 17 pod wiatą.

Głównym tematem spotkania będzie wykorzystanie środków z funduszu sołeckiego w roku 2022 – 10.716,35 zł.

Środki z funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

 • zadaniami własnymi gminy
 • służą poprawie warunków życia mieszkańców
 • zgodne ze strategią rozwoju gminy

Dotychczas wpłynęły następujące propozycje wykorzystania środków:

Wywóz odpadów wielkogabarytowych – 29 września 2021

Zakład Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 września 2021 organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mostowicach i Piaskowicach (oraz Lasówki, Rudawy, Spalonej, Wójtowic, Huty i Młotów).
Odpady w dniu wywozu będą odbierane indywidualnie z każdej posesji, wystawione obok pojemnika bądź w widocznym miejscu do godz. 6:00.

Odpady wielkogabarytowe to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i wagę nie mieszczą siędo pojemnika na odpady niesegregowane.

Będą odbierane następujące rodzaje odpadów:

 • elementy wyposażenia mieszkań: meble, dywany, wykładziny, materace, kołdry, pierzyny, poduszki, torby, walizki, lampy, żyrandole itp.
 • armatura sanitarna: umywalki, muszle toaletowe itp.
 • ramy okienne
 • meble ogrodowe
 • sprzęt sportowy: rowery, narty, sanki itp.
 • wózki i chodziki dziecięce
 • duże odpady plastikowe: doniczki, skrzynki
 • opony od samochodów osobowych i dostawczych