Narada sołtysów 3 marca 2022

Na dzisiejszej, zwołanej dość nagle, naradzie sołtysów gminy Bystrzyca Kłodzka była mowa przede wszystkim o pomocy uchodźcom z Ukrainy.

 • Jeśli u kogoś przebywają uchodźcy, proszony jest o kontakt z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego pod numerami tel.  74 8117 666, 74 8117 667 lub email: kryzys@bystrzycaklodzka.pl. Celem kontaktu jest rejestracja uchodźców i przekazanie pomocy.
 • Na terenie gminy wyznaczono trzy obiekty, które będą przyjmować uchodźców, i które dostaną za to zwrot kosztów od wojewody, są to: OW Pod Dębem w Wójtowicach, OW Aleksander w Długopolu-Zdroju i Hotel Abis w Bystrzycy Kłodzkiej.
 • Jeśli chcecie jakoś pomóc, to możecie dostarczyć dary do ZSP przy ul. Słowackiego w godz. 8-18. Potrzebne są m.in. żywność z długim terminem przydatności, środki higieny osobistej, leki oraz zapałki, baterie, powerbanki, latarki, zestawy pierwszej pomocy.
 • Można też wpłacać na specjalne konto utworzone przez Gminę Bystrzyca Kłodzka
  nr konta: 43 9588 0004 9700 0299 2000 0800
  tytułem: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
 • Zaglądajcie też na facebookową grupę, gdzie znajdują się bieżące informacje o tym, jak można pomóc: https://www.facebook.com/groups/494626382285514

W pozostałe sprawy:

 • W poniedziałek 7 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
 • Sołtysi zostali pouczeni o trybie realizowania zadań z funduszu sołeckiego

Rada Miejska zdecyduje ws. inwestycji w Lasówce

W piątek 25 lutego br. odbędzie się LIV po wyborach sesja Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Jednym z punktów obrad jest podjęcie (lub odrzucenie) uchwały ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasówka, gmina Bystrzyca Kłodzka.
Konkretniej chodzi o działkę nr 40 o powierzchni 2,31 ha zlokalizowaną koło kościoła w Lasówce oraz zmianę jej przeznaczenia z usługowej (w domyśle hotel) na mieszkaniową (osiedle domków, 80 jednostek mieszkaniowych).

Stan obecny

Dla obszaru obejmującego wspomnianą działkę jest uchwalony w 2001 roku miejscowy plan zagospodarownia przestrzennego (link do planu).

I teraz kilka cytatów z tego dokumentu:

 • Podstawowe przeznaczenie terenu stanowi zabudowa letniskowa oraz usługi związane z obsługą ruchu turystycznego. Zabudowie towarzyszy zieleń.
 • Zespół usługowy o charakterze centrotwórczym – usługi turystyki, sportu, rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem U [chodzi o działkę nr 40]
 • Ustala się następujące maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy działek:
  • 1) dla terenów, oznaczonych symbolami U, UT,US i UT,M,W – 0.75
 • Ustala się minimalny udział zieleni w zagospodarowaniu działki na:
  • 1) dla terenów, oznaczonych symbolami U, UT,US, UT,M,W, US i RL-M – 0.35,
 • Ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych i usługowych na:
  • a) trzy kondygnacje naziemne – maksymalna wysokość ściany liczona od podstawy ściany do okapu na 10 m – dla terenu oznaczonego symbolem U.
 • Teren objęty planem położony jest w obrębie strefy “K” ochrony krajobrazu kulturowego. Nowa zabudowa w obrębie tej strefy winna mieć charakter regionalny bądź we współczesny sposób wpisywać się w istniejący krajobraz
 • Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U
  • 1) Planuje się wykorzystanie terenu jako ośrodka usługowego o charakterze centrotwórczym, z urozmaiconym programem usług nastawionych na obsługę ruchu turystycznego.
  • 2) Planuje się lokalizację usług takich jak hotel bądź dom wycieczkowy, gastronomia, sport, rekreacja.
  • 3) Planuje się wykorzystanie istniejącego obiektu usługowego, dopuszcza budowę innych obiektów usługowych.
  • 4) Planuje się budowę i remont urządzeń terenowych, takich jak basen, boiska, teren do gry w minigolfa itp.
  • 5) Nakazuje się prowadzenie obsługi komunikacyjnej terenu z drogi oznaczonej symbolem KL1/2.

Wnioskowane zmiany

W styczniu do Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej wpłynął wniosek Ostoya Capital S.A. o zmianę obowiązującego MPZP dla Lasówki. Opieram się na tym, co usłyszałem na posiedzeniu KRiZG 21 lutego, ponieważ dokładnej treści wniosku nie mam przed sobą. Przepraszam brak konkretów, ale tych też było bardzo mało.

Plany inwestora obejmują:

 • Budowę osiedla domów wakacyjnych – i tutaj zabrakło precyzji, bo ws. ilości padło określenie 80 jednostek mieszkaniowych oraz to, że będą w 2 rzędach.
 • Maksymalna wysokość zabudowy to 2 kondygnacje (czyli mniej niż w planie)
 • Tereny rekreacyjne dostępne też dla obecnych mieszkańców
 • Minimalna powierzchnia działki to 600 m kw.

Co będzie dalej?

Wniosek o zmianę MPZP był opiniowany przez KRiZG, ale komisja nie wydała opinii (większość radnych wstrzymała się od głosu, 1 głos był za, 1 przeciw).

Kolejnym etapem jest odpowiednia uchwała Rady Miejskiej, która zbiera się m.in. w tej sprawie 25 lutego br. Jeśli radni odrzucą wniosek, to sprawa kończy bieg, w przeciwnym wypadku gmina przystępuje do sporządzenia nowego MPZP.

Przez 21 dni od ogłoszenia o sporządzeniu MPZP można zgłaszać do niego wnioski, które warto sensownie argumentować.

Po tym czasie tworzony jest wstępny projekt planu i jest on opiniowany przez szereg instytucji. W tym przypadku najważniejszą jest RDOŚ.

Po zebraniu opinii wszystkich wymaganych instytucji projekt planu jest dostępny do wglądu przez 21 dni. Następnie musi odbyć się dyskusja publiczna i kolejny raz można składać uwagi.

Po rozpatrzeniu uwag projekt planu znów trafia do Rady Miejskiej i jeśli ta go uchwali to plan trafia do wojewody, który sprawdza go pod kątem zgodności z przepisami prawa. Jeśli nie ma prawnych wątpliwości, to nowy MPZP jest publikowany w dzienniku urzędowym województwa.

Starałem się uprościć opis tego procesu na podstawie tego artykułu.

Co można zrobić?

Jeśli plan budowy kilkudziesięciu takich samych budynków obok siebie (w obszarze, którego jedynym bogactwem jest krajobraz) wydaje się wam dobrym pomysłem, to nic nie musicie robić.

Jeśli jednak z jakiegoś dziwnego powodu, ten pomysł budzi wasze wątpliwości, to możecie:

 • Wziąć udział w sesji Rady Miejskiej w Bystrzycy w piątek 25 lutego (początek o godz. 9), można również online pod adresem https://bystrzycaklodzka.esesja.pl/
 • Skontaktować się z dowolnym radnym przez Biuro Rady Miejskiej, tel. +4874 8117 681
 • Napisać do urzędu wniosek o udzielenie informacji publicznej w tej sprawie (na email umig@bystrzycaklodzka.pl)
 • Napisać do urzędu pismo z wątpliwościami na temat zmian MPZP (na email umig@bystrzycaklodzka.pl)
 • Śledzić każdy krok uchwalania MPZP i zgłaszać uwagi (przez o obserwowanie BIP-u)

Aktualizacja 25.02.2022

Na sesji Rady Miejskiej inwestor wycofał wniosek o zmianę w MPZP w Lasówce i zadeklarował, że będzie realizował inwestycję zgodnie z obowiązującym planem. Nagranie sesji można zobaczyć tutaj (wypowiedź jest w pierwszych 3 minutach nagrania).

Autobusy w Dolinie Dzikiej Orlicy

Radni Gminy Bystrzyca Kłodzka opowiedzieli się za uruchomieniem komunikacji autobusowej na naszym obszarze. W tej chwili wszystko jest w fazie koncepcyjnej, ale jedna z linii ma połączyć Mostowice, Piaskowice oraz Lasówkę z Bystrzycą Kłodzką (przez Młoty).
Autobusy mają zacząć jeździć w IV kwartale 2022 roku. Nie są jeszcze znane ani częstotliwości połączeń, ani ich odpłatność.

Jakby jednak nie patrzeć, to nawet jeden kurs do Bystrzycy i jeden powrotny dziennie byłby rewolucją w stosunku do obecnego stanu.

„Akcja zima” w Mostowicach i Piaskowicach 2021-2022

Śnieg przyszedł w tym roku z końcem listopada, więc odświeżam informację o akcji zima” w Mostowicach i Piaskowicach.

Drogę Wojewódzką 389 przebiegajacą przez obie wsie obsługuje DSDiK Oddział Lądek-Zdrój. Jest ona utrzymywana na długości od Spalonej do Zieleńca w V standardzie zimowego utrzymania (niżej jest już tylko brak utrzymania), co oznacza:

Zakłada się, po intensywnych opadach śniegu, znacznie większe utrudnienia dla ruchu pojazdów, między innymi występowanie na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej warstwy śniegu, odśnieżenie drogi po intensywnych opadach tylko na szerokości jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz możliwość przerw w ruchu trwających do 24 godzin. Na drogach tych zwalczanie śliskości prowadzone jest wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu pojazdów.

Nie ma więc co spodziewać się cudów w razie ciągłych opadów takich jak teraz, ale droga będzie przejezdna. W razie czego można dzwonić na całodobowy numer tel. 748146597.

Za drogę od Spalonej do Bystrzycy Kłodzkiej odpowiada gmina, podobnie jak za nasze drogi wewnętrzne.

W Mostowicach odśnieżana będzie gruntowa droga gminna na działkach 161 i 154. Zgodnie z ustaleniami śnieg będzie usuwany na odcinku od DW389 do numeru 6A i dalej do 6E. Z uwagi na położenie drogi w wąwozie i nawiewanie śniegu z pól, należy liczyć się z tym, że droga może być okresowo nieprzejezdna.

W Piaskowicach odśnieżane będą fragmenty dojazdów od DW389 do posesji nr 2 i 4.

Odśnieżanie odbywa się po opadach śniegu lub zgłoszeniu zapotrzebowania. Jeśli operator pługa otrzyma zgłoszenie z Lasówki lub Spalonej, to tego samego dnia będzie też u nas. Zwykle są to godziny poranne lub przedpołudniowe.

Wszelkie uwagi oraz prośby o odśnieżanie dodatkowych odcinków proszę zgłaszać telefonicznie: +48600625431 lub na email: soltys@mostowice.pl

XLIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 listopada 2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00. odbędzie się XLIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  5/ opłaty targowej na 2022 r.;
  6/ opłaty miejscowej w roku 2022;
  7/ opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;
  8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  9/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10/ zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  11/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  12/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;
  13/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok szkolny 2020/2021.
 8. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.