XLIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 listopada 2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00. odbędzie się XLIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  5/ opłaty targowej na 2022 r.;
  6/ opłaty miejscowej w roku 2022;
  7/ opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;
  8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  9/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10/ zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  11/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  12/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;
  13/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok szkolny 2020/2021.
 8. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Jesienne sprzątanie wsi

W sobotę 13 listopada odbyło się jesienne sprzątanie Mostowic i Piaskowic. Został posprzątany obszar wzdłuż DW389 od Lasówki i ok. 2 km od granicy lasu w kierunku Spalonej oraz fragment drogi powiatowej w kierunku Rudawy/Niemojowa.

W akcji wzięło udział 12 osób i pies Franek.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie. Cieszy fakt, że zebraliśmy ułamek tego, co w maju. Jednak w dalszym ciągu tych śmieci jest sporo, dominują puszki po piwie i napojach energetycznych

Po sprzątaniu, mimo niesprzyjającej pogody, odbyło się tradycyjne już ognisko. Zabawa trwała dopóki wszyscy nie zmarzli tak, że mieli dosyć.


Kolejna taka akcja planowana jest z początkiem wiosny, jak tylko ustąpi śnieg.

Sprzątamy Mostowice i Piaskowice przed zimą

Podczas letnich spotkań pojawił się pomysł, aby sprzątanie wsi organizować dwa razy do roku: wczesną wiosną i jesienią. Zapraszam więc wszystkich na jesienne sprzątanie!
Plan jest taki jak w maju, tj. dzielimy się na grupy i sprzątamy swoje odcinki.

Kiedy sprzątamy? W sobotę (13 listopada) od godz. 10. Spotykamy się koło wiaty, żeby odebrać worki i rękawice.
Po sprzątaniu – ognisko.

Poniżej propozycje terenów do posprzątania:
1. wzdłuż DW389, od północnego krańca Mostowic do Hotelu Korona
2. wzdłuż DW389, od Hotelu Korona do domu nr 6
3. wzdłuż DW389, od domu nr 6 do mostu
4. wzdłuż DW389, od mostu, pod górę, do tablicy Mostowice
5. wzdłuż drogi powiatowej, od skrzyżowania na Niemojów w kierunku Rudawy (ok. 1 km)
6. i dalej wzdłuż drogi powiatowej aż do tablicy Mostowice (ok. 1 km)
7. w bok od DW389 wzdłuż granicy lasu
8. DW389 od granicy lasu w kierunku Spalonej
9. DW389 od tablicy Mostowice w kierunku Lasówki

Wszystkich chętnych proszę o kontakt emailowy, smsowy lub telefoniczny na nr +48600625431 w celu wyboru konkretnego obszaru do sprzątania.

Zebrane śmieci w workach zostawiamy w widocznym miejscu, gdzie sprzątamy (i dzwonimy gdzie są) lub przy wiacie.

W razie niepogody lub innych losowych przyczyn można swój odcinek sprzątnąć w innym terminie.