XLIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 listopada 2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00. odbędzie się XLIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  5/ opłaty targowej na 2022 r.;
  6/ opłaty miejscowej w roku 2022;
  7/ opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;
  8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  9/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10/ zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  11/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  12/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;
  13/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok szkolny 2020/2021.
 8. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.