„Akcja zima” w Mostowicach i Piaskowicach 2021-2022

Śnieg przyszedł w tym roku z końcem listopada, więc odświeżam informację o akcji zima” w Mostowicach i Piaskowicach.

Drogę Wojewódzką 389 przebiegajacą przez obie wsie obsługuje DSDiK Oddział Lądek-Zdrój. Jest ona utrzymywana na długości od Spalonej do Zieleńca w V standardzie zimowego utrzymania (niżej jest już tylko brak utrzymania), co oznacza:

Zakłada się, po intensywnych opadach śniegu, znacznie większe utrudnienia dla ruchu pojazdów, między innymi występowanie na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej warstwy śniegu, odśnieżenie drogi po intensywnych opadach tylko na szerokości jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz możliwość przerw w ruchu trwających do 24 godzin. Na drogach tych zwalczanie śliskości prowadzone jest wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu pojazdów.

Nie ma więc co spodziewać się cudów w razie ciągłych opadów takich jak teraz, ale droga będzie przejezdna. W razie czego można dzwonić na całodobowy numer tel. 748146597.

Za drogę od Spalonej do Bystrzycy Kłodzkiej odpowiada gmina, podobnie jak za nasze drogi wewnętrzne.

W Mostowicach odśnieżana będzie gruntowa droga gminna na działkach 161 i 154. Zgodnie z ustaleniami śnieg będzie usuwany na odcinku od DW389 do numeru 6A i dalej do 6E. Z uwagi na położenie drogi w wąwozie i nawiewanie śniegu z pól, należy liczyć się z tym, że droga może być okresowo nieprzejezdna.

W Piaskowicach odśnieżane będą fragmenty dojazdów od DW389 do posesji nr 2 i 4.

Odśnieżanie odbywa się po opadach śniegu lub zgłoszeniu zapotrzebowania. Jeśli operator pługa otrzyma zgłoszenie z Lasówki lub Spalonej, to tego samego dnia będzie też u nas. Zwykle są to godziny poranne lub przedpołudniowe.

Wszelkie uwagi oraz prośby o odśnieżanie dodatkowych odcinków proszę zgłaszać telefonicznie: +48600625431 lub na email: soltys@mostowice.pl

XLIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 26 listopada 2021

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00. odbędzie się XLIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  5/ opłaty targowej na 2022 r.;
  6/ opłaty miejscowej w roku 2022;
  7/ opłaty uzdrowiskowej na rok 2022;
  8/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu;
  9/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  10/ zmiany uchwały nr XXXIV/289/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
  11/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  12/ ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej;
  13/ zmiany uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej;
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bystrzyca Kłodzka za rok szkolny 2020/2021.
 8. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Jesienne sprzątanie wsi

W sobotę 13 listopada odbyło się jesienne sprzątanie Mostowic i Piaskowic. Został posprzątany obszar wzdłuż DW389 od Lasówki i ok. 2 km od granicy lasu w kierunku Spalonej oraz fragment drogi powiatowej w kierunku Rudawy/Niemojowa.

W akcji wzięło udział 12 osób i pies Franek.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział i zaangażowanie. Cieszy fakt, że zebraliśmy ułamek tego, co w maju. Jednak w dalszym ciągu tych śmieci jest sporo, dominują puszki po piwie i napojach energetycznych

Po sprzątaniu, mimo niesprzyjającej pogody, odbyło się tradycyjne już ognisko. Zabawa trwała dopóki wszyscy nie zmarzli tak, że mieli dosyć.


Kolejna taka akcja planowana jest z początkiem wiosny, jak tylko ustąpi śnieg.

Sprzątamy Mostowice i Piaskowice przed zimą

Podczas letnich spotkań pojawił się pomysł, aby sprzątanie wsi organizować dwa razy do roku: wczesną wiosną i jesienią. Zapraszam więc wszystkich na jesienne sprzątanie!
Plan jest taki jak w maju, tj. dzielimy się na grupy i sprzątamy swoje odcinki.

Kiedy sprzątamy? W sobotę (13 listopada) od godz. 10. Spotykamy się koło wiaty, żeby odebrać worki i rękawice.
Po sprzątaniu – ognisko.

Poniżej propozycje terenów do posprzątania:
1. wzdłuż DW389, od północnego krańca Mostowic do Hotelu Korona
2. wzdłuż DW389, od Hotelu Korona do domu nr 6
3. wzdłuż DW389, od domu nr 6 do mostu
4. wzdłuż DW389, od mostu, pod górę, do tablicy Mostowice
5. wzdłuż drogi powiatowej, od skrzyżowania na Niemojów w kierunku Rudawy (ok. 1 km)
6. i dalej wzdłuż drogi powiatowej aż do tablicy Mostowice (ok. 1 km)
7. w bok od DW389 wzdłuż granicy lasu
8. DW389 od granicy lasu w kierunku Spalonej
9. DW389 od tablicy Mostowice w kierunku Lasówki

Wszystkich chętnych proszę o kontakt emailowy, smsowy lub telefoniczny na nr +48600625431 w celu wyboru konkretnego obszaru do sprzątania.

Zebrane śmieci w workach zostawiamy w widocznym miejscu, gdzie sprzątamy (i dzwonimy gdzie są) lub przy wiacie.

W razie niepogody lub innych losowych przyczyn można swój odcinek sprzątnąć w innym terminie.

Zebranie wiejskie 24 września – podsumowanie

24 września 2021 odbyło się zebranie wiejskie Sołectwa Mostowice (Piaskowice). Mieszkańcy otrzymali broszurę z informacją, na co wydawane były środki z funduszu sołeckiego w latach 2010-2021 oraz spisem ważniejszych wydarzeń i inwestycji w sołectwie, które miały miejsce od ostatniego zebrania w 2020 r.

Na zebranie przybyło 8 osób (w tym 6 stałych mieszkańców) i pies Franek.

Zostały zgłoszone 3 pomysły na wykorzystanie funduszu sołeckiego na 2021 rok:

 • kontynuacja zagospodarowania polany rekreacyjnej
 • utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej
 • poprawa stanu drogi gminnej na działce 154

Zebranie wiejskie uchwaliło, że fundusz sołecki w 2022 roku zostanie wykorzystany na:

 • kontynuację zagospodarowania polany rekreacyjnej – 8416.35 zł
 • utrzymanie porządku na polanie rekreacyjnej (koszenie, sprzątanie) – 700 zł
 • poprawę stanu drogi gminnej na działce 154 – 1600 zł

W sprawach różnych dyskutowano na poniższe tematy:

 • kolejnej akcji sprzątania wzdłuż DW389 i potrzebie powtarzania takich akcji dwa razy do roku
 • przyszłego kształtu polany rekreacyjnej