LIX sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 27 maja 2022

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia, że w dniu 27 maja 2022 r. o godz. 9.00. odbędzie się LIX po wyborach sesja Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej VIII kadencji. Posiedzenie odbędzie się w sali obrad Rady Miejskiej nr 216 w Ratuszu na Placu Wolności nr 1.

Porządek dzienny sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wskazanie wiceprzewodniczącego odpowiedzialnego za obliczanie wyników głosowań imiennych.
 4. Informacje przewodniczącego o wprowadzonych autopoprawkach do porządku obrad.
 5. Wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka;
  3. organizowania gminnych przewozów pasażerskich;
  4. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców;
  5. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmin Bystrzyca Kłodzka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  6. określenia przepisów porządkowych obowiązujących w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, dla których organizatorem jest Gmina Bystrzyca Kłodzka;
  7. ustalenia cen biletów w publicznym transporcie zbiorowym;
  8. określenia sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka
  9. w sprawie zmiany uchwały nr LI/424/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022
 7. Informacja przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.