Regulamin Funduszu Wieczystego Miłośników Mostowic i Piaskowic

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika w ramach swojej działalności tworzy wydzielony, celowy fundusz MIŁOŚNIKÓW MOSTOWIC I PIASKOWIC zwany dalej Funduszem Wieczystym.
 • Kapituła Funduszu Wieczystego powoływana jest przez Sołtysa i Radę Sołecką na okres 5 lat  i składać się będzie 3 osób .
 • Posiedzenie Funduszu Wieczystego zwołuje Przewodniczący, wybrany spośród Kapituły.
 • Fundusz Wieczysty administrowany jest przez Zarząd Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.
 • Decyzje o wydatkowaniu środków finansowych podejmuje Kapituła przy obecności co najmniej 3 członków i przekazuje PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA do wykonania Administratorowi.
 • Decyzje podejmowane przez Kapitułę muszą być zgodne ze statutem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

§2
Celem  Funduszu Wieczystego Miłośników Mostowic i Piaskowic jest finansowanie:

 • działań związanych z integracją społeczności  lokalnej
 • organizacji spotkań, szkoleń i imprez okolicznościowych z udziałem mieszkańców i sąsiadów z Republiki Czeskiej
 • zakupu wyposażenia i sprzętu rekreacyjnego oraz budowy infrastruktury turystycznej na terenie sołectwa
 • pomocy stałym mieszkańcom w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych wywołanych klęskami żywiołowymi (powódź, pożar itp.)

Budowanie kapitału i wydatkowanie środków

 • Od wszystkich wpłat dokonywanych w ciągu roku przez Darczyńców na konto Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika  w Santander Bank SA nr konta  80 1090 2297 0000 0005 8800 8801 oraz z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wpłacanych przez urzędy skarbowe ze wskazaniem:  Fundusz Wieczysty Miłośników Mostowic i Piaskowic  20% od w/w kwot przekazywanych będzie na kapitał żelazny w/w Funduszu.
 • Pozostałe środki oraz dochody od kapitału będą wydatkowane zgodnie z postanowieniami Kapituły i w zgodzie ze Statutem Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

§3
Sprawozdawczość

Zarząd Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika po zamknięciu roku obrachunkowego przedstawi Kapitule sprawozdanie.

§4

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2021 r.